GWARANCJA

1. Warunki Gwarancji

 1. Wykonawca (Gwarant) udziela dwu letniej gwarancji na swoje wyroby z wyłączeniem sprzętu AGD, tj. 24 miesiące od daty wydania towarów (zestawu mebli lub stolarki) , oraz rocznej rękojmi z w odniesieniu do zamontowanych mechanizmów innych producentów. Zamawiającemu. Jeżeli w umowie - zamówieniu montaż był określony po stronie Wykonawcy, data zakończenia montażu traktowana jest jako dzień wydania towaru. Podpis dokonany na protokole odbioru mebli bez wniesienia zastrzeżeń oznacza, że Zamawiający potwierdza brak wad jawnych dostarczonych elementów, w przypadku braku protokołu odbioru jeśli w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury końcowej zamawiający nie wniesie zastrzeżeń towar uznaje się za wydany i wolny od wad jawnych.
 2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w rzeczy sprzedanej.
 3. Wykonawca zapewnia, że meble i stolarka budowlana nie zawierają wad i spełniają swą funkcję pod warunkiem używania ich w typowych warunkach, zgodnie z przeznaczeniem, przy zachowaniu podstawowych zasad wymienionych w instrukcji użytkowania mebli oraz stolarki budowlanej.
  Firma „Pracownia Usług i Kultywowania Tradycyjnych Technik Rzemiosła Artystycznego w Drewnie Andrzej Bodzan” nie odpowiada za wady montażu lub wady powstałe w wyniku uruchomienia zestawu, jeżeli czynności te nie były wykonane przez jej uprawnionych pracowników.
 4. Wykonawca nie uznaje za wadę odstępstw kolorystycznych i faktury drewna lub materiałów obiciowych, które są wynikiem procesu technologicznego.
 5. Warunkiem bezspornym do uznania jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych jest opłacona faktura w całości.
 6. Podjęcie współpracy poprzez złożenie zamówienia przez zamawiającego jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków niniejszej gwarancji.

 

2. Realizacja praw gwarancyjnych

 1. W przypadku gdy Wykonawca uzna reklamację za uzasadnioną, gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę towaru
  na nowy. Wybór sposobu realizacji uprawnień z tytułu gwarancji należy do Wykonawcy.
 2. Usunięcie usterek nastąpi w ciągu 21 dni od dnia powiadomienia Zamawiającego o przyjęciu reklamacji w dniu szczegółowo ustalonym pomiędzy stronami.
 3. W przypadku, gdy zajdzie konieczność wymiany towarów lub elementów wyprodukowanych na bazie materiałów, których Wykonawca już nie posiada w swojej ofercie (np. blat) lub odpowiedni gatunek wysezonowanego drewna Zamawiający wybierze substytucyjny materiał lub towar występujący w zbliżonej cenie z aktualnej oferty, z którego zostanie wykonana wymienna część. Brak wyboru w terminie jednego miesiąca od daty przedstawienia ofert jest równoznaczny z odstąpieniem od roszczeń z tytułu gwarancji.
 4. W przypadku dokonania naprawy, termin gwarancji dla naprawionego elementu ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.
  W razie konieczności wymiany elementów lub całego wyrobu, nowy okres gwarancyjny (12 miesięcy) stosuje się tylko do części wymienionej i liczony jest od dnia dokonania wymiany.
 5. Wszelkie ewentualne spory wynikające z umowy sprzedaży mebli będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd Wykonawcy.
 6. Sprzedawane meble czy stolarka budowlana nie są przeznaczone do celów zarobkowych, a wyłącznie do użytku domowego. W przypadku wykorzystania mebli niezgodnie z ich przeznaczeniem Zamawiający traci uprawnienia wynikające z gwarancji, chyba że strony ustaliły inaczej.
 7. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności z umową, opisane w ustawie z dnia 27.07.2002r. „o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego" Dziennik Ustaw nr 141 z dnia 05.09.2002 poz. 1176.3. Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia wad towarów

 1. W przypadku stwierdzenia wady w towarach wykonanych przez innych producentów, na które Zamawiający otrzymał odrębne gwarancje, Zamawiający winien skontaktować się z serwisem właściwym dla danego producenta. W tym przypadku obowiązują zasady postępowania reklamacyjnego przyjęte przez producenta tego towaru.
 2. W przypadku stwierdzenia wady w meblach czy stolarce budowlanej wykonanych przez firmę „Pracownia Usług i Kultywowania Tradycyjnych Technik Rzemiosła Artystycznego w Drewnie Andrzej Bodzan”, na które Zamawiający otrzymał gwarancję, Zamawiający winien dokonać pisemnego zgłoszenia na adres „Pracownia Usług i Kultywowania Tradycyjnych Technik Rzemiosła Artystycznego w Drewnie Andrzej Bodzan” 38-608 Wetlina 80
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • numer umowy/data umowy;
 • dane Zamawiającego wraz z dokładnym adresem i nr telefonu zgodnym z umową; adresem e-mail oraz miejsce przechowywania uszkodzonego sprzętu;
 • opis wady z podaniem przyczyny jej powstania;
 • datę stwierdzenia wady.

Do zgłoszenia należy załączyć dokumentację fotograficzną zgłoszonej usterki.

  1. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Wykonawca dokona jednej z poniższych czynności:
 • w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji, udzieli Klientowi odpowiedzi na zgłoszoną reklamację. Odpowiedź nastąpi
  w formie sporządzenia „Protokołu reklamacji“, który zawierać będzie m.in. przedmiot i zakres zgłoszonych usterek.
 • uzna zgłoszoną reklamację, uzgodni termin i dokona naprawy wadliwej części lub wyrobu;
 • w sprawach niejasnych zostanie ustalony termin wykonania oględzin, a decyzja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie podjęta po zgromadzeniu niezbędnych informacji i ekspertyz;
 • wystosuje pismo nieuznające reklamacji, wraz z ewentualnym kosztorysem za wykonanie naprawy odpłatnie.
  1. Zamawiający jest zobowiązany współdziałać z firmą „Pracownia Usług i Kultywowania Tradycyjnych Technik Rzemiosła Artystycznego w Drewnie Andrzej Bodzan” w zakresie postępowania reklamacyjnego, a w szczególności ustalić terminy wizyt ekipy serwisowej dogodne dla obu stron oraz uczestnictwa
   w oględzinach, a także gromadzenia i udostępnienia informacji, aby w jednoznaczny sposób ustalić przyczynę i zakres usterki.
  2. Wykonawca zastrzega, że termin naprawy może zostać przedłużony, o czym zostanie pisemnie poinformowany Zamawiający. Termin jest uzależniony przede wszystkim od:
 • czasu dobrania przez Zamawiającego innego materiału z aktualnej oferty Wykonawcy w przypadku braku w ofercie materiału,
  z którego wykonany został wyrób przeznaczony do naprawy lub wymiany;
 • od terminu dostawy materiałów przez poddostawców;
 • od miejsca zamieszkania Zamawiającego.
 • Od konieczności przygotowania ( wysuszenia ) odpowiedniego materiału koniecznego do wykonania naprawy
 1. Niezbędne koszty, związane z wykonaniem napraw gwarancyjnych ponosi Wykonawca. W przypadku stwierdzenia, że reklamacja jest nieuzasadniona, wszystkie koszty łącznie z kosztami dojazdu i naprawy ponosi Zamawiający. Sytuacje, które w szczególności wyłączają uznanie wady zawiera pkt.4.4. Utrata uprawnień i wyłączenie z gwarancji

 1. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku złego użytkowania wyrobów, a w szczególności w przypadku stwierdzenia:
 • prób wykonania napraw lub poprawek przez osoby nieupoważnione przez Wykonawcę;
 • użytkowania mebli niezgodnie z przeznaczeniem;
 • niewłaściwych warunków klimatycznych, a w szczególności nieogrzewania, zbyt niskiej lub wysokiej wilgotności pomieszczenia,
  w którym użytkowane są meble;
 • niewłaściwej konserwacji i czyszczenia wyrobów np. poprzez użycie niewłaściwych środków do pielęgnacji mebli czy stolarki budowlanej, które zawierają substancje mogące naruszyć strukturę mebli lub stolarki budowlanej;
 • zabrudzenia wyrobów mogących wpłynąć na ich trwałe uszkodzenia;
 • szkód powstałych w wyniku zdemontowania i ponownego zamontowania zestawu mebli czy stolarki budowlanej.
  1. Za wadę nie zostaną uznane w szczególności:
 • sytuacje, w których wyrób został uszkodzony w wyniku nienależytej regulacji np. frontów drzwiowych i szuflad mebli, okien lub drzwi
 • wady, uszkodzenia oraz braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy odbiorze towarów, które mogły zostać wykryte w trakcie odbioru, a nie zostały zgłoszone;
 • wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę wyrobu;
 • inne uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych i innych okoliczności po odbiorze towaru;
 • właściwości wynikające z rodzaju użytych materiałów, a w szczególności: różnice w fakturze i odcieniu drewna litego, oklein fornirowych naturalnych i folii, gdzie drobne różnice nie są wadą wyrobu, a wynikają ze specyfiki danych materiałów oraz naturalnych właściwości, specyfiki i wad drewna, w tym także niejednorodnych powłok lakierniczych wynikających z naturalnych właściwości drewna i materiałów drewnopochodnych;
 • wszelkie oczekiwania klienta dotyczące jakości lub zakresu umowy odbiegające od przyjętego przez Wykonawcę standardu
  za wyjątkiem tych przypadków, w których w umowie - zamówieniu dokonano zapisu o zmianie standardu realizacji umowy;
 • zmiany zachodzące naturalnie podczas normalnej eksploatacji wyrobów;
 • uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne, przebarwienia, odbarwienia, utrata intensywności koloru spowodowane działaniem światła;
 • uszkodzenia powstałe przez brak sprawnego urządzenia wyciągowego (okapu) lub przez nieprawidłowo używane
  lub funkcjonujące wyroby (urządzenia) elektryczne i gazowe, a w szczególności w przypadku zepsucia się tych urządzeń
  lub wpływu użytkowania urządzeń nie przeznaczonych do zabudowy;
 • kurczenie i odklejanie folii w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury, a w szczególności na skutek zbyt długiego okresu otwarcia urządzeń grzejnych lub w przypadku, gdy jest to spowodowane wpływem urządzeń niepolecanych przez Wykonawcę
  a zakupionych przez Zamawiającego we własnym zakresie oraz we frontach nad płytami gazowymi, w których odkręcanie-zapalanie palnika bez naczynia lub większego płomienia niż średnica pozostawionego nad palnikiem naczynia spowodować może uszkodzenia;
 • w sytuacjach, w których Zamawiający podczas dokonania pierwszej naprawy nie zgodził się na inne rozwiązania zapewniające usunięcie wady;
 • wypaczenie się frontów w wyniku dużych zmian lub złych warunków klimatycznych w pomieszczeniu, jak również wyniku złego korzystania z lodówki w zabudowie (np. otwarcie lodówki bezpośrednio po jej zamknięciu);
 • skrzypienie wyrobów wynikające z poluzowania się połączeń rozłącznych lub innych powodów;
 • sytuacje, w których reklamowana jest funkcjonalność lub estetyka wyrobu czy zestawu, jeżeli był on wykonany przez Wykonawcę właściwie dla projektu zleconego lub został zaakceptowany przez Zamawiającego oraz zgodnie ze standardami.
  1. Z gwarancji wyłączone są czynności regulacyjne związane z konserwacją, regulacją oraz inne czynności wynikające z użytkowania wyrobu opisane w instrukcji użytkowania mebli, do wykonania których jest zobowiązany Zamawiający we własnym zakresie
   lub w ramach odpłatnej usługi serwisowej.
  2. Wykonawca zobowiązuje się w razie potrzeby do jednej nieodpłatnej regulacji wyrobów, która powinna być wykonana w terminie do 3 miesięcy od daty montażu wyrobów, po zgłoszeniu konieczności takiej regulacji przez Zamawiającego.
  3. Wykonawca gwarantuje, że materiał jak i zastosowana technika oraz technologia, zapewni Państwu komfort w użytkowaniu zakupionego towaru przez długi okres czasu, stosując się do uwag zawartych w gwarancji i instrukcji użytkowania mebli.